Salgsbetingelser

1. Tilbud og aftale

1.1 Tilbud er bindende for Leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2 Aftale er indgået, når Kundens accept er modtaget af Leverandøren. I tilfælde, hvor Kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2. Priser

2.1. Alle priser er ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen, for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har Kunden anmodet Leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin m.m. er Leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelser er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelser er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Kunden berettiget til af kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling af ændre prisen tilsvarende.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er Leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering fra Leverandørens forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af Kunden ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3.

3. Levering

3.1. Med de i pkt. 3.2 nævnte forbehold finder levering sted på den med Kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Leverandørens arbejde er færdigt.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller Kundens handling eller undladelse, har Leverandøren ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Leverandørens leveringsforpligtelser fordyres for Leverandøren, er denne dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt Kunden erklærer at ville skadesløsholde Leverandøren ved betaling af den af Leverandøren beregnede merpris.

3.3. Leveringsstedet er Leverandørens forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er Kundens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for Kundens regning – jf. pkt. 2.4. – og risiko.

Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning og for dennes regning – jf. pkt. 2.4. – at tegne ønsket transportforsikring.

4. Betaling

4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage efter fakturadato.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Leverandørens til enhver tid gældende rente.

4.3. På Leverandørens anmodning er Kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Leverandøren forpligtet til at friholde Kunden for enhver udgift forbundet hermed.

4.4. Er Kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Leverandøren berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1. Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Leverandøren og må ikke uden Leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

5.2. Hvad Leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for Kunden og opbevares kun efter aftale herom.

6. Forsinkelse

6.1. Indtræder forsinkelse, er Kunden med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt Kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som Kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke Kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Leverandøren, har Leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er Kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer KUnden for sent, mister Kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er forpligtet til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5. Såfremt Kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. Ansvar

8.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har Leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krigs mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelser, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1 omhandlede ansvaarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Leverandøren ikke for Kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Kundens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4.

8.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved Kundens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, for forvoldes på Kundens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed.

Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Leverandørens ansvar, er Kunden pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5. Leverandøren har intet ansvar for Kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af Kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder Kunden Leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er Leverandørens, men som er overladt denne af Kunden med henblik på løsning af en aftalt ophave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, Leverandøren har udført, jf. pkt. 2.5.. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Leverandøren eller hans folk. Kunden sørger selv for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

9 Underleverandører

9.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføres hos underleverandører.

10. Periodiske skrifter

10.1. Hvis der med bestilling af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

11. Købeloven

11. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Printdesigns